http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRH_VoJtyRI_8kmqJXGqOeiJfx7UhHZuXvKdHNp7bHuGBk3UPELYd6C3fg

 

De stichting Vrienden van de Grote en Lutherse kerk van Monnickendam is volgens de belastingdienst een algemeen nut beogende culturele instelling.

Algemeen nut beogende instellingen ( ANBI, s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

Aangezien de Belastingdienst de Stichting Vrienden als culturele ANBI heeft erkend betekend dit dat u indien u een schenking doet aan de Stichting Vrienden, u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen. En aangezien de Stichting vrienden een culturele ANBI  is, betekent dat zelfs dat u het bedrag van de schenking met 25 % mag verhogen en dus 125 % van het bedrag mag opvoeren als gift.

Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op www.anbi/nl of wwwbelastingdienst.nl

Stichting Vrienden van de Grote en de Lutherse Kerk van Monnickendam
RSIN/Fiscaal nummer: 814045455
KvK nummer: 37115134
Adres: Zarken 2, 1141 BL Monnickendam
Website: www.Luthersekerkmonnickendam.nl

      Jaarrekening 2022 

      Jaarrekening 2021 

 Jaarrekening 2020

      Jaarrekening 2019

      Jaarrekening 2018 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verkrijgen dan wel het verlenen van financiële steun voor de Protestantse Gemeente van Monnickendam, of haar rechtsopvolger, in de kosten verbonden aan het beheer, onderhoud en instandhouding van de bij de protestantse Gemeente in eigendom beheer en onderhoud zijnde Grote of Sint Nicolaaskerk van Monnickendam en de Lutherse Kerk van Monnickendam.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verkrijgen van financiële bijdragen respectievelijk het verwerven van donateurs

Het bestuur van de Stichting
Het bestuur bestaat uit 7 personen
De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden. Gemaakte kosten, voor zover aan de orde, zijn bijv. kosten van het maken van brieven aan donateurs, bankkosten (in zeer geringe mate).

 Het beleidsplan van de Stichting

 Stichting Vrienden van de Grote en Lutherse kerk van Monnickendam

Beleidsplan 2010-2019

De stichting heeft conform artikel 2 van de statuten ten doel financiële steun te verlenen voor de kosten verbonden aan het beheer, gebruik, onderhoud instandhouding van de Grote of Sint Nicolaaskerk en Lutherse kerk in Monnickendam. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van financiële bijdragen respectievelijk het werven van donateurs.

Dat betekent feitelijk, dat de stichting een aantal malen per jaar donateurs per brief benadert betreffende de stand van zaken rond de restauratie en beheer van genoemde kerkgebouwen. Daarbij wordt eenmaal per jaar een acceptgiro meegezonden met het verzoek voor een jaarlijkse gift van minimaal € 12,50. Voorts wordt indien mogelijk eenmaal per jaar een bijeenkomst gehouden om de kerkgebouwen te bezichtigen en uitleg te krijgen wat er qua restauratie/beheer gaande is.

De besteding van het geld vindt plaats in overleg met de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Monnickendam.

Gezien de verwachting, dat de Protestantse Gemeente in de toekomst minder financiële middelen ter beschikking heeft voor het onderhoud van genoemde kerkgebouwen, zullen alle door de stichting ontvangen bijdragen aangewend worden voor de instandhouding van bovengenoemde gebouwen.

De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden. Gemaakte kosten, voor zover aan de orde, zijn bijv. kosten van het maken van brieven aan donateurs, bankkosten (in zeer geringe mate).

Voor de goede orde zij vermeldt, dat het bestuur, in aanvulling op het in de statuten bepaalde, bij liquidatie van de stichting, een eventueel batig saldo zal aanwenden voor het behoud van bovengenoemde kerkgebouwen.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het afgelopen jaar is het historisch uurwerk in de kosterij na restauratie weer aangebracht. Dit uurwerk is in 1915 wegens de slechte staat van gebouw en uurwerk verkocht en in bezit gekomen van het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum wilde er wel afstand van doen, daar er nooit iets mee was gedaan. De werkzaamheden aan het uurwerk zijn afgerond, de wijzer is opnieuw verguld en het bord is gerepareerd. 

Het onderhoud aan de Grote Kerk is een continu proces De kosten van het onderhoud worden voor een deel gedragen door het Rijk vanuit het Nationaal Restauratiefonds. De overheid vergoedt 50%. Het overige deel moet met giften, gaven en met vrijwilligers worden gerealiseerd.

De Evangelisch Lutherse kerk is de afgelopen periode onderhanden genomen. De muren zijn hersteld en gevoegd, de ramen en kozijnen gerepareerd en opnieuw geschilderd. Het stucwerk is gerestaureerd, de oude natuurstenen vloer, die was verzakt, is herlegd. Ook is de complete verlichting vervangen. Ook is er verlichting aangebracht aan de zijkanten van het pad naar de Kerk.

Het bijgebouw van de Lutherse Kerk het zgn. clubgebouw is voorzien van airconditioning. In het clubgebouw worden tak van activiteiten georganiseerd, kerkelijk maar ook niet kerkelijk. Naast vergaderingen worden er ook wijkactiviteiten van de diaconie gehouden. Daarnaast zijn er lessen voor Yoga en worden er fotografie-clinics gehouden. Ook wordt er maandelijks in samenwerking met de overige kerken en humanitas een diner voor alleenstaanden georganiseerd.